Aquarius’ boodschappers

49-Ovala-2-1991_1#FE21

Ovala II – Aquarius’ boodschappers, 1991, eitempera on aquarelkarton 62×79 cm

Ovala II – Aquarian messengers, 1991, tempera on aquarelle board 62×79 cm